Case Study

GRID N.V.

GRID is in 2014 ontstaan als Gezamenlijke Regionale ICT-Dienst voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela en Veendam. Ze bieden een IT-omgeving waardoor publieke organisaties in regio Groningen op een snelle en veilige wijze gegevens kunnen uitwisselen en transacties kunnen uitvoeren met burgers, organisaties en andere overheidsinstanties. Eigentijds, enthousiast, nuchter en transparant. Niet experimenteel, maar doordacht en stabiel.
DIGITALE SCHAKEL TUSSEN MENSEN IN DE PUBLIEKE SECTOR

Als IT-leverancier en betrokken adviseur voor overheidsorganisaties in regio Groningen omarmt GRID de digitale dienstverlening voor publieke organisaties. Naast gemeentelijke organisaties bieden zij de dienstverlening ook aan andere publieke organisaties in de regio aan.
Anser adviseerde de gemeentebesturen over de inrichting van de gemeenschappelijke ICT organisatie en verzorgde de interim directie.

DE START

Anser heeft een kwartiermaker geleverd die als opdracht kreeg om het programma Oost Groningen Digitaal te verzelfstandigen tot een regionaal Shared Service Center voor automatisering en informatiemanagement.
Tussen de samenwerkende gemeenten in het programma "OGD" was gedurende jaren van onduidelijke koers en het gebrek aan keuzes zowel op politiek,  bestuurlijk, ambtelijk als operationeel vlak de nodige spanning ontstaan. 

De kwaliteit van de dienstverlening lag ver onder de maat en er was sprake van achterstallig onderhoud op veel vlakken.

DE OPDRACHT

Splitsing aangebracht tussen beheer en onderhoud enerzijds en anderszins een projectenorganisatie opgetuigd zodat gestuurd kan worden op de veranderopgaven. 
Er is gezocht naar een nieuwe organisatievorm die de programmaorganisatie moest vervangen. Onder grote politieke druk en veel bestuurlijke drukte is uiteindelijk gekozen voor een Naamloze Vennootschap als juridische vorm boven de gangbare Gemeenschappelijk Regeling.

Hiermee krijgt de organisatie meer handelingsvrijheid en zijn de verhoudingen geneutraliseerd. Daarmee is de continuiteit beter geborgd en de kwaliteit van dienstverlening stabiel en hoogwaardig.
Er is een stevig vernieuwingsprogramma in gang gezet waardoor de ICT zowel organisatorisch als technologisch weer actueel was en de dienstverlening van de gemeenten niet langer in gevaar was. Daarbij is sturing gegeven aan bestuurlijke, financiële, juridische, technische en personele implicaties van de verzelfstandiging en projecten.

HET RESULTAAT

De nieuwe organisatie NV GRID start in 2014 met vier participerende gemeenten en bedient dan ruim 1.000 ambtenaren die op hun beurt circa 100.000 inwoners bedienen. De organisatie is statutair zodanig open ingericht dat nieuwe overheidspartijen gemakkelijk kunnen toetreden. 
Sinds de vorming van GRID kunnen de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela en Veendam weer vertrouwen op hun ICT.