10 mei 2023

Neem geen interimmer

Stop met interim managers: laat medewerkers de problemen zelf oplossen

In het huidige tijdperk van veranderingen en complexe maatschappelijke vraagstukken, is het essentieel dat we nadenken over effectieve manieren om organisaties in het sociaal domein en de zorg in Nederland beter te organiseren. Veel maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en overheden maken nog steeds gebruik van interim managers om problemen op te lossen. Echter, ik ben van mening dat een andere aanpak nodig is. We moeten stoppen met het inhuren van externe managers en in plaats daarvan de nadruk leggen op het benutten van de professionaliteit van de medewerkers zelf. In dit artikel zal ik betogen dat een grondige analyse van de problemen die er spelen de eerste stap moet zijn, gevolgd door het betrekken van de eigen mensen bij het oplossen van knelpunten.

Geen tijdelijke oplossing bieden voor een structureel probleem.

Een van de belangrijkste redenen om te stoppen met het inhuren van interim managers is dat ze vaak een tijdelijke oplossing bieden voor een structureel probleem. Ze worden ingezet om specifieke taken uit te voeren of om veranderingen door te voeren, maar zodra ze vertrekken, vallen organisaties vaak terug in oude patronen. Het is een pleister op de wond in plaats van een duurzame oplossing. Door te vertrouwen op de professionaliteit van de eigen medewerkers en hun kennis en ervaring te benutten, kunnen organisaties structurele problemen aanpakken en blijvende verbeteringen realiseren.

Een goede analyse is cruciaal

Een goede analyse van de problemen die er spelen is cruciaal voordat we de eigen mensen kunnen betrekken bij het oplossen van knelpunten. Dit betekent dat we de tijd moeten nemen om de onderliggende oorzaken van problemen te begrijpen. Vaak zijn er diepgewortelde systemische issues die niet direct zichtbaar zijn. Door middel van een grondige analyse kunnen we de essentiële knelpunten identificeren en gericht werken aan duurzame oplossingen.

Betrek de medewerkers

Wanneer de analyse is voltooid, is het tijd om de eigen medewerkers actief te betrekken bij het oplossen van de knelpunten. Deze medewerkers zijn degenen die dagelijks werken binnen de organisatie en hebben waardevolle inzichten en expertise. Door hen te betrekken bij het oplossen van problemen vergroten we het draagvlak en de betrokkenheid bij veranderingen. Bovendien hebben ze vaak creatieve oplossingen die voortkomen uit hun praktijkervaring.

Het betrekken van medewerkers bij het oplossen van problemen heeft meerdere voordelen. Allereerst vergroot het de eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het vinden van oplossingen omdat ze weten dat hun inbreng serieus wordt genomen. Dit kan leiden tot een hogere motivatie en productiviteit.

Ten tweede kan het betrekken van medewerkers leiden tot innovatie en verbetering van de dienstverlening. Ze hebben vaak nieuwe ideeën en frisse perspectieven die kunnen leiden tot innovatieve oplossingen. Door hen de ruimte te geven om mee te denken en hun ideeën te delen, kunnen organisaties profiteren van de diversiteit aan kennis en ervaring die binnen de eigen gelederen aanwezig is.

Daarnaast heeft het betrekken van medewerkers bij het oplossen van knelpunten het voordeel van continuïteit. In tegenstelling tot interim managers die vaak na een bepaalde periode vertrekken, zijn medewerkers langdurig verbonden aan de organisatie. Dit zorgt voor een stabiele basis om veranderingen door te voeren en ervoor te zorgen dat de oplossingen worden geïmplementeerd en opgevolgd op de lange termijn.

Niet alles kan van binnenuit worden opgelost

Natuurlijk is het belangrijk om te erkennen dat niet alle problemen intern kunnen worden opgelost. Soms is externe expertise nodig, bijvoorbeeld bij complexe juridische vraagstukken of technische uitdagingen. In dergelijke gevallen kan het verstandig zijn om tijdelijk gebruik te maken van externe consultants. Echter, dit moet de uitzondering zijn in plaats van de regel. Het uitgangspunt moet altijd zijn om eerst te kijken naar de mogelijkheden en capaciteiten van de eigen medewerkers.

Het stoppen met het inhuren van interim managers en het benutten van de professionaliteit van de eigen medewerkers vergt wel veranderingen op verschillende niveaus. Ten eerste moeten organisaties investeren in het ontwikkelen van de vaardigheden en competenties van hun medewerkers. Training en coaching kunnen hen helpen om problemen effectiever aan te pakken en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Cultuur draagt verandering

Daarnaast is het belangrijk dat organisaties een cultuur van vertrouwen en open communicatie creëren. Medewerkers moeten zich veilig voelen om hun ideeën te delen en fouten te maken, wetende dat ze worden gewaardeerd om hun inzet en betrokkenheid. Leiderschap speelt hierbij een cruciale rol. Leiders moeten ruimte geven aan medewerkers, hen ondersteunen en faciliteren in hun rol als probleemoplossers.

De bijl aan de wortel?

Tot slot moeten organisaties systemen en processen heroverwegen die mogelijk belemmerend zijn voor het betrekken van medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan rigide hiërarchische structuren, overmatige bureaucratie en teveel regelgeving. Het loslaten van beperkende regels en procedures kan ruimte creëren voor flexibiliteit en innovatie.

Vertrouw op de eigen professionaliteit

In conclusie, door te stoppen met het overmatig inhuren van interim managers en in plaats daarvan te vertrouwen op de professionaliteit van de eigen medewerkers, kunnen maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en overheden in Nederland beter georganiseerd worden. Het vereist een grondige analyse van de problemen, het betrekken van medewerkers bij het oplossen van knelpunten, het creëren van een lerende organisatiecultuur en het stimuleren van samenwerking en innovatie. Het gaat om het benutten van de waardevolle kennis en ervaring die binnen de organisatie aanwezig is, en het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen bijdragen aan positieve verandering.

Suggesties voor een succesvolle transitie

Om deze transitie succesvol te maken, moeten organisaties en leiders de nodige stappen ondernemen. Hier zijn enkele suggesties:

  1. Investeer in professionele ontwikkeling: Zorg ervoor dat medewerkers toegang hebben tot relevante training en opleiding om hun vaardigheden en expertise verder te ontwikkelen. Dit stelt hen in staat om effectiever om te gaan met problemen en uitdagingen.
  2. Stimuleer een cultuur van vertrouwen en open communicatie: Creëer een werkomgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën te delen, feedback te geven en constructieve kritiek te uiten. Moedig open dialogen aan en waardeer diverse perspectieven.
  3. Geef ruimte voor eigenaarschap: Geef medewerkers de autonomie en verantwoordelijkheid om oplossingen voor problemen te vinden. Geef hen de ruimte om initiatieven te nemen, beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren.
  4. Faciliteer samenwerking en kennisdeling: Moedig interdisciplinaire samenwerking aan en creëer platforms en mogelijkheden voor medewerkers om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld via interne netwerken, workshops of teambijeenkomsten.
  5. Verander leiderschapsstijlen: Leiders moeten de rol van facilitator en coach op zich nemen in plaats van alleen de traditionele top-down benadering te hanteren. Zorg ervoor dat leiders de juiste ondersteuning bieden, medewerkers aanmoedigen en ruimte geven voor groei en ontwikkeling.
  6. Leer van successen en mislukkingen: Sta open voor leren van zowel successen als mislukkingen. Moedig medewerkers aan om te experimenteren, nieuwe ideeën uit te proberen en lessen te trekken uit zowel positieve als negatieve ervaringen.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties een cultuur van eigenaarschap, samenwerking en innovatie creëren. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar de voordelen op lange termijn zijn aanzienlijk. Medewerkers zullen zich meer betrokken voelen, er zal ruimte zijn voor continue verbetering en de organisatie zal veerkrachtiger zijn in het omgaan met veranderingen en uitdagingen.

Laten we dus stoppen met het overmatig inhuren van interim managers en in plaats daarvan vertrouwen op de professionaliteit van de eigen medewerkers. Door een goede analyse van problemen uit te voeren en knelpunten samen met de eigen mensen op te lossen, kunnen we maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en overheden effectiever en efficiënter maken. Laten we een omgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, waarin ze de ruimte krijgen om hun expertise in te zetten en waarin ze kunnen bijdragen aan het creëren van duurzame verandering.

Maar als het echt niet anders kan ...

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen verbonden aan het stoppen met interim managers en het meer vertrouwen op interne professionals. Een mogelijke zorg is dat medewerkers mogelijk overweldigd kunnen raken door extra verantwoordelijkheden en taken. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor voldoende ondersteuning en begeleiding. Dit kan onder andere worden bereikt door het bieden van training, het creëren van interne mentorprogramma's en het faciliteren van kennisdeling tussen collega's.

Daarnaast kan er weerstand zijn tegen verandering, vooral als mensen gewend zijn aan de aanwezigheid van interim managers. Het is belangrijk om deze weerstand serieus te nemen en open communicatie te bevorderen. Door duidelijk uit te leggen waarom de overstap naar een interne benadering voordelig is en medewerkers te betrekken bij het besluitvormingsproces, kunnen zorgen en twijfels worden aangepakt.

Een ander punt van aandacht is het vermogen van medewerkers om te innoveren en buiten de bestaande kaders te denken. Soms kan er een beperking zijn in termen van tijd, middelen of organisatorische belemmeringen. Het is belangrijk om deze barrières te identificeren en te kijken naar manieren om ze te overwinnen. Het stimuleren van creativiteit en het aanmoedigen van het delen van ideeën kan helpen om nieuwe en effectieve oplossingen te vinden.

Interimmers moeten weer de uitzondering worden, niet de regel

Als we de transitie maken naar het stoppen met interim managers, moeten we niet vergeten dat deze professionals waardevol kunnen zijn in bepaalde situaties. Er zijn momenten waarop specifieke expertise of ervaring van buitenaf nodig is om complexe problemen op te lossen. In deze gevallen kunnen interim managers nog steeds een rol spelen, maar het moet de uitzondering zijn in plaats van de standaard.

Marleen Bruinsma
Partner
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram